Szukaj

Regulamin konkursu "Jak czytać wodę"

Szczuba, 10 kwiecień 2018
Regulamin konkursu "Jak czytać wodę"

Regulamin konkursu

"Jak czytać wodę "

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin") oznaczają: 

1. „Konkurs" – konkurs „Jak czytać wodę" prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

2. „Organizator" – Szwendam się

3. „Fundator" - Wydawnictwo Otwarte 

„Uczestnik" – zarejestrowany użytkownik portalu facebook, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie. 

5. „Komisja" – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora. 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego www. facebook.com

3. Konkurs rozpoczyna się 11.04.2018 r. o godz. 10:00, a kończy 16.04.2018 r. o godz. 23:59 

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu www. facebook.com będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia 

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 

§ 4. Zasady Konkursu

1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

2. Jeden Uczestnik może odpowiedzieć tylko raz na zadane pytanie. 

3. Konto w serwisie www. facebook.com, na którym Uczestnik dodaje Zgłoszenie musi być publiczne. Zgłoszenia z kont prywatnych nie będą brane pod uwagę. 

4. Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji. 

§ 5. Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda") stanowi: książka „Jak czytać z wody". 

2. W konkursie nagrodzone zostaną 4 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda. 

3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty lub wysyłką pocztą we wcześniej ustalonym dniu. Do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny. 

5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do dnia 23.04.2018 r. Komisja wybierze wśród Uczestników 4 zwycięzców („Zwycięzca").

2.Komisja dokonuje wyboru Zwycięzcy według własnego uznania, tj według zasady która odpowiedź podoba się najbardziej. 

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej z konta Przemysław Rychter

4. Organizator, poprzez konto Przemysław Rychter poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody. 

§ 7. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres ul. Baczyńskiego 5/2, 42-224 Częstochowa

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: 

• imię i nazwisko, 

• adres e-mail, 

• numer telefonu. 

§ 9. Postanowienia końcowe

1.Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.szwendamsie.pl 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z www.facebook.com

3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com

4. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu. 

KONIEC

Sklep turystyczny Szwendam się

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj