Szukaj

Regulamin szwendaczowego konkursu

Szczuba, 16 grudzień 2017
Regulamin szwendaczowego konkursu

Regulamin konkursu Szwendam się

§ 1.Postanowienia ogólne 

Organizatorem szwendaczowego konkursu (zwanego dalej "Konkursem") i fundatorem nagród jest sklep szwendamsie.pl - Szwendam się Przemysław Rychter, ul. Baczyńskiego 5/2, 42-224 Częstochowa, NIP: 9492063487, REGON: 367985997 (zwany dalej Organizatorem). Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego Facebook na oficjalnym funpage’u marki Szwendam się (https://www.facebook.com/szwendamsie/), administrowanego przez Organizatora od dnia 16.12.2017 r. od godziny 16:30 do dnia 02.01.2018 r. do godziny 23:59. 

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs trwa od dnia 16.12.2017 r. od godziny 16:30 do dnia 02.01.2018 r. do godziny 23:59. Aby wziąć udział w Konkursie należy lubić lub polubić fanpage marki Szwendam się 

2. Polubić konkursową grafikę.

3. W komentarzu pod konkursową grafiką należy w krótki sposób opisać swoje podróżnicze plany/marzenia na 2018 rok np.: Pojadę w Tatry; Zrobię sobie kurs wspinaczkowy; Wybiorę się w wymarzoną podróż po Azji Południowo-wschodniej, Zdobędę Aconcaguę itd. W komentarzu należy również oznaczyć osoby, które będą nam towarzyszyć w trakcie naszych wojaży. 

4. Każda osobo może napisać tylko jeden komentarz pod konkursową grafiką. 

5. Należy udostępnić konkursową grafikę na swojej osi czasu. 

6. Spośród wszystkich osób spełniających wszystkie powyższe punkty, Organizator wybierze 3 (trzy) najciekawsze komentarze. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Organizator przewidział 3 (trzy) nagrody. Za pierwsze miejsce, uczestnik otrzyma 1 bluzę (zwycięzca będzie mógł wybrać model). Za drugie miejsce, uczestnik otrzyma 1 koszulkę (zwycięzca będzie mógł wybrać model). Za trzecie miejsce, uczestnik otrzyma 1 czapkę (zwycięzca będzie mógł wybrać model). 

2. Organizator powiadomi zwycięzców wysyłając im prywatną wiadomość poprzez Facebook’a. W wiadomości poprosi o podanie danych potrzebnych do wysyłki nagród. Informacja o zwycięzcach zostanie również opublikowana na oficjalnym fanpage’u marki Szwendam się. 

3. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską na podane przez zwycięzców dane w wiadomości prywatnej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych (np. adresu) oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamację dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Przemysław Rychter, ul. Baczyńskiego 5/2, 42-224 Częstochowa, w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia i opublikowania zwycięzcy. 

2. Reklamacja przesłana po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizatora konkursu.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzców. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na sklepie szwendamsie.pl w zakładce blog pod linkiem https://www.szwendamsie.pl/blog/blog-szwendacza/regulamin-szwendaczowego-konkursu 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody konkursowej. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

KONIEC

Sklep turystyczny Szwendam się

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj